Uvjeti Poslovanja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA i PRUŽANJA 

USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 

”EatsyBitsy” 

Opće odredbe:

      Ovi opći uvjeti poslovanja i pružanja usluge informacijskog društva trgovačkog naziva ”EatsyBitsy” (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Smještaj i to d.o.o. za turizam i usluge – putnička agencija, sa sjedištem u Dubrovniku, Nikole Tesle 13, OIB: 57292218324; upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku pod MBS: 090027984 (u daljnjem tekstu: Davatelj Usluge), sklapa sa svojim kupcima i korisnicima prilikom pružanja usluge informacijskog društva u smislu odredbi Zakona o elektroničkoj trgovini, odnosno elektroničke (online) usluge trgovačkog naziva ”EatsyBitsy” putem Internet stranice eatsy-bitsy.com i mobilne aplikacije Eatsy Bitsy(u daljnjem tekstu: Usluga).

       Temeljem ovih uvjeta Davatelj Usluge nastupa kao pružatelj Usluga. U smislu odredbi ovih Uvjeta, kupcem i

korisnikom Usluge se smatra svaka ona poslovno sposobna osoba (bilo restoran/ugostiteljski objekt bilo korisnik ugostiteljske usluge) čiju narudžbu je Davatelj Usluge kao takvu prihvatilo (u daljnjem tekstu: Korisnici Usluge). Davatelj Usluge neće prihvatiti narudžbe osoba koje nisu poslovno sposobne i koje Davatelju Usluge ne dostave podatke sukladno obrascu koji čini sastavni dio registracije korisnika. Jasnoće radi, to se u nastavku ovih Općih uvjeta oni Korisnici Usluge informacijskog društva, a koji pružaju ugostiteljsku uslugu – označavaju skupnim nazivom ”Ugostitelji”, a dok se krajnji korisnici njihovih usluga, a koji su ujedno i Korisnici Usluge informacijskog društva Davatelja Usluge – označavaju skupnim nazivom

”Gosti”.

      Davatelj Usluge će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama www.eatsybitsy.com, kao i eventualno na drugi za to pogodan način.

       Elektronička potvrda o prihvatu ovih Uvjeta podrazumijeva da je Korisnik Usluge prihvatio ove Opće uvjete. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima korisnik ne slaže, istome Davatelj Usluge neće biti u mogućnosti pružiti predmetnu Uslugu informacijskog društva kao i ostalim registriranim korisnicima, a sve zbog načela ne-diskriminacije korisnika i jednakih mogućnosti pristupa ovoj usluzi.

Informacije o Društvu:

      Davatelj Usluge posluje na svojoj adresi sjedišta kao i eventualno drugim adresama koje će kao takve biti uredno naznačene na Internet stranici EatsyBitsy.com.
Kontakt podaci Društva su:

Info telefon:+385 99 2658 179 (Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 08:00 do 24:00 svaki dan, uključujući vikende i blagdane.

Web stranice: https://www.eatsybitsy.com/

Adresa elektroničke pošte:
customers@eatsy-bitsy.com

      Politiku poslovanja u suzbijanju korupcije i mita Društva, kao i prevenciji korupcije možete pročitati ovdje.

Način poslovanja i pružanja online usluga:

      Davatelj Usluge posluje i pruža Uslugu putem Internet stranice EatsyBitsy.com i mobilne aplikacije Eatsy Bitsy kao i poveznica koji će napućivati na navedenu stranicu.

      Predmetna Usluga sastoji se u pružanju usluga informacijskog društva (sve u smislu odredbi Zakona o elektroničkoj trgovini), posebice u nuđenju podataka i upravljanju sadržajem, reklamiranju, pretraživanju podataka koje se prenose elektroničkom mrežom, posredovanju, te pohrani određenih podataka. U svojoj biti, Gost će putem odgovarajuće računalne aplikacije i online platforme u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, moći (i) odabrati restoran odnosno ugostiteljski objekt kojeg namjerava posjetiti; (ii) unaprijed naručiti odgovarajući obrok kojeg taj Ugostitelj nudi; te (iii) platiti naručeni obrok po cijeni koju je taj Ugostitelj naznačio, dok će s druge strane Ugostitelj moći (i) ponuditi svoju ugostiteljsku uslugu putem navede računalne aplikacije i online platforme u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, te (ii) u konačnici i pružiti takvu uslugu Gostu u planirano vrijeme i sukladno svojim uvjetima i kapacitetima. Gost će moći napraviti rezervaciju stola / stolica / sjedećih mjesta za određeni broj osoba, sa ili bez prethodnog odabira obroka i pića koje će konzumirati. Gost po izdanom računu, tj. po izvršenoj konzumaciji kroz mobilnu aplikaciju plaća cjelokupni iznos računa kojeg mu izdaje Ugostitelj.

       Davatelj Usluge niti u kojem slučaju ne nastupa kao ili u ime restorana/ugostiteljskog objekta tj. Ugostitelja, ili pak u ime Gosta, već isti pruža Uslugu informacijskog društva omogućavajući Korisnicima Usluge olakšano (i) pružiti ugostiteljsku uslugu krajnjim korisnicima; te (ii) odabrati ugostiteljsku uslugu restorana/ugostiteljskog objekta na određenom lokalitetu sukladno svom interesu.

      Svaki Korisnik Usluge se mora registrirati, kako bi isti mogao koristiti Uslugu. Pravo korištenja Usluge osobno je pravo Korisnika te se takvo pravo ne može ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, a niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe kao korisnike predmetne Usluge. Korisnik Usluge osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik se logira kao fizička osoba i naknadno može unijeti podatke pravne osobe za R1 račun, omogućavajući pri tom izbor hoće li u svom profil koristiti službenu ili privatnu karticu.

       Korisnici Usluge su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida Usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Davatelja Usluga te prihvaćaju da Davatelj Usluge nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnici Usluge se slažu i prihvaćaju da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen uslijed događaja izvan kontrole Davatelja Usluge.

       Davatelj Usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com. Nadalje, Davatelj Usluge može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike, a sve ukoliko Davatelj Usluge ocijeni da je takva radnja nužna radi zaštite podataka bilo Korisnika bilo Davatelja Usluge, odnosno zaštite intelektualnog vlasništva Davatelja Usluge.

       Korisnik Usluge je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i

hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com. Davatelj Usluge nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika Usluge koja mogu nastati kao posljedica korištenja programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

       Korisnici Usluge ne smiju putem Internet stranice EatsyBitsy.com objavljivati ili prenositi materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Davatelja Usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik Usluge ne smije koristiti Internet stranice EatsyBitsy.com za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Prava intelektualnog vlasništva

      Davatelj Usluge je isključivi nositelj prava na žig ”eatsy-bitsy” upisano u registru žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20171117, kao i pripadajućeg know-how-a vezanog uz način ružanja predmetne Usluge. Također, Davatelj Usluge je imatelj svih prava intelektualnog vlasništva vezanih uz računalne programe, baze podataka, uključujući i pripadajući grafiku, izgled, strukturu, fotografije te sav drugi vizual i tekst koji čini sastavni dio programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Izrijekom je zabranjeno, a bez prethodne pisane suglasnosti Davatelja Usluge, reproduciranje, distribuiranje, prijenos, priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti u bilo kojeg obliku, bilo cjeline ili pak bilo kojeg dijela programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Korisnik Usluge ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji programski sadržaj Internet stranice EatsyBitsy.com, u cijelosti ili djelomično, ili pak pripadajući računalni program i baze podataka, uključujući i podatkovni sadržaj takvih baza.

       Korisnik Usluge ne smije u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, samostalno i bez prethodne pisane suglasnosti Davatelja Usluge, postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva.

      Davatelj Usluge nema ikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan pravu intelektualnog vlasništva. Korisnik Usluge je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

       Eventualnim postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, Korisnik Usluge izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Davatelju Usluge vremenski i prostorno neograničeno, ne-naplatno i bez ikakva ograničenja, neekskluzivno pravo korištenja predmetnim materijala, posebice prava na reproduciranje, preradu (prilagodbu), objavljivanje, prevođenje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje javnosti takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.Korisnik Usluge također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reproduciranja tog materijala za vlastitu uporabu.

Korištenje programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com

      Iako Davatelj Usluge ulaže maksimalni napor u pružanju što kvalitetnije Usluge informacijskog društva, isti ipak ne može jamčiti za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije tj. podatka kojeg je dao Korisnik Usluge prilikom registracije. Stoga Davatelj Usluge odriče svoju odgovornost za eventualne posljedice koje mogu nastati uporabom programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Davatelj Usluge nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika Usluge ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Korisniku Usluge. Ni u kojem slučaju Davatelj Usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Davatelj Usluge nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Ni pod kojim uvjetima Davatelj Usluge neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik Usluge oslonio na informacije dobivene putem programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com. Na Korisniku Usluge leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Davatelj Usluge. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

      Korisnik Usluge potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Davatelja Usluge mogu nadzirati komunikacije Korisnika Usluge u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, bez njegova znanja i eksplicitnog dopuštenja.

      Korisnik Usluge može komentirati i ocjenjivati samo one restorane/ugostiteljske objekte za koje je izvršio narudžbu i to jedan komentar po izvršenoj narudžbi.

      Korisnik Usluge se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Davatelja Usluge, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškova pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, od strane bilo koje Korisnika Usluge.

      Davatelj Usluge može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim Korisnikom Usluge u bilo kojem trenutku.

Davatelj Usluge zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune ili oglase Korisnika Usluge u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Davatelj Usluge, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, nepotpunim, neistinitim i dr. kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta.

Pružanje Usluge informacijskog društva

      Prihvat ovih Općih uvjeta preduvjet je valjana pružanja Usluge informacijskog društva, a sve razumijevajući da Davatelj Usluge omogućava platformu putem koje će Ugostitelji moći naplatiti naknadu za konzumiranu ugostiteljsku uslugu od Gosta.

      Predmetnu naknadu će Davatelj Usluge naplatiti na za to registriran bankovni račun za posebne namjene, a koju će umanjenu za ugovoreni iznos naknade za pruženu Uslugu informacijskog društva, Davatelj Usluge uredno proslijediti Ugostitelju.

      Visina naknade utvrđena je posebno između Ugostitelja i Davatelja Usluge kroz posebnu funkcionalnost u okviru Eatsy-Bitsy.com.

      Predmetna naknada bit će proslijeđena Ugostitelju u roku od 15 (petnaest) dana, uobičajeno jednom tjedno, po dostavi obavijesti da je Gost konzumirao naručenu ugostiteljsku uslugu.

      Ukoliko je Gost samo izvršio rezervaciju kod Ugostitelja, naknada za pružanje Usluge informacijskog društva obračunava se u odnosu na naknadu za koju je Ugostitelj teretio Gosta, a koja se odnosi na konzumiranu ugostiteljsku uslugu. U tu će svrhu Ugostitelj nakon izdanog računa Gostu, unijeti ukupan iznos računa na za to predviđeno mjesto na svom EatsyBitsy profilu, a koji iznos će se ujedno pojaviti i na profilu Gosta u okviru funkcionalnosti EatsyBitsy.com stranice, a gdje će Gost potvrditi plaćanje s prethodno unijetim podacima o plaćanju karticom.

      Ugostitelj i Gost će u pravilu sva plaćanja za ugostiteljske usluge vršiti u okviru Eatsy-Bitsy.com. Plaćanje usluge Ugostitelja na način izvan Eatsy-Bitsy.com sustava će biti izvršavano u izvanrednim okolnostima (Primjerice uslijed nestanka struje, podatkovne veze i sl.). Ukoliko u takvom slučaju Gost predmetnu uslugu Ugostitelja plati u gotovini (ili nekim drugim sredstvom plaćanja drugačijim od kartičnih podataka unijetih u profilu Gosta u okviru EatsyBitsy.com), o tome će Ugostitelj obavijestiti Davatelja Usluge unosom predmetnog iznosa računa na za to predviđeno mjesto u okviru Eatsy-Bitsy.com stranice.

      Ukoliko Davatelj Usluge utvrdi da Ugostitelj na bilo koji način i bez opravdana razloga, ima prevelik broj otkazanih rezervacija, ili se pak njegove usluge ne plaćaju putem funkcionalnosti Eatsy-Bitsy.com, ili pak isti ne unosi podatke o takvim plaćanjima u Eatsy-Bitsy.com, tada je Davatelj Usluge ovlašten tom Ugostitelju otkazati pružanje Usluge informacijskog društva, te mu ukinuti profil na Eatsy-Bitsy.com. Davatelj Usluge će postupiti na istovjetan način ukoliko se utvrdi da Ugostitelj ima različite cijene za isti proizvod u svom objektu, u odnosu na cijene istaknute za taj isti proizvod na oglasima u okviru Eatsy-Bitsy.com

      Sam odnos između Ugostitelja koji kao Korisnik Usluge oglašava i nudi svoje usluge u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, i Gosta koji je registrirani Korisnik Usluge Davatelja, isključivo je odnos tih dviju strana, neovisno od Usluge informacijskog društva koju pruža Davatelj.

Obveze Ugostitelja:

      Svaki Ugostitelj koji putem programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com namjerava pružati svoju ugostiteljsku uslugu, mora kao takav biti registriran u sustavu Davatelja Usluge. Svako odstupanje od ovih Općih uvjeta predmet je posebnog ugovora, pri tome poštivajući načelo nediskriminatornosti i jednakog pristupa Usluzi.

      Takav Ugostitelj ovlašten je oglašavati svoje usluge u sklopu programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com, pri tome razumijevajući da je isključivo Ugostitelj odgovoran za vjerodostojnost takvog oglasa. Oglas mora sadržavati naziv Ugostitelja, lokaciju istog, ponudu, sastav hrane i pića, cijenu i raspoloživost.

      Ugostitelj je ovlašten ažurirati podatke na oglasu, a Davatelj Usluge je ovlašten pregledavati izgled oglasa i u slučaju neprihvatljivosti iz bilo kojeg razloga, privremeno ili trajno ukloniti oglas iz programskog sadržaja Internet stranice EatsyBitsy.com.

      Za kvalitetu ugostiteljske usluge isključivo je odgovoran Ugostitelj koji pruža takve ugostiteljske usluge.

      Ukoliko pak putem Usluge informacijskog društva Davatelja usluge, nastane odnos narudžbe i

prodaje/isporuke ugostiteljske usluge između Ugostitelja i Gosta, Davatelj Usluge se ne smatra posrednikom u takvom odnosu te je sva odgovornost koja proizlazi iz pružene ugostiteljske usluge na Ugostitelju koji pruža takvu uslugu.

       Izdavanje računa, odnosno sklapanje ugovora o kupoprodaji robe i usluge u odnosu Ugostitelj i Gost, Ugostitelja, te Davatelj usluge nije obvezan i ne može izdavati takve račune. Davatelj Usluge daje platformu u okviru svoje Usluge informacijskog društva, a koja omogućava naplatu takvog računa.

Obveze Gosta (proces naručivanja, rezervacija i plaćanja)

      Gost koji namjerava koristiti ugostiteljske usluge restorana/ugostiteljskih objekata koji su oglašeni na Internet stranici EatsyBitsy.com, može koristiti predmetnu stranicu samo kao registriran korisnik. U procesu izrade narudžbe takvom Gostu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga EatsyBitsy.com stranice i sadržaja EatsyBitsy.com. Davatelj Usluge poziva takvog Gosta da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. Davatelj Usluge preporuča takvim kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporuča se prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve te uporaba lozinke od barem šest znakova. Preporuča se periodička promjena lozinke (barem jednom godišnje).

      Ističe se da Izjava o povjerljivosti predstavlja sastavni dio ovih Uvjeta. Tekst Izjave o povjerljivosti možete pročitati ovdje. Prihvatom ovih Uvjeta smatrat će se da je kupac dao privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhe navedene u Izjavi o povjerljivosti. Izvan opsega i u svrhe navedene predmetnom Izjavom o povjerljivosti, Davatelj Usluge neće koristiti osobne podatke korisnika.

      Proces naručivanja na EatsyBitsy.com, je opisan ovdje:

       Korak 1: Pretraga restorana i odabir jela:

      registrirajte se (ako već nemate svoj korisnički profil na EatsyBitsy.com), prijavite (ako imate svoj korisnički profil) i naručujte kao registrirani korisnik;

      unesite adresu na koju želite dostavu jela i pretražite Ugostitelje koji dostavljaju do Vaše adrese ili odaberite Ugostitelja u kojem želite konzumirati ugostiteljsku uslugu;

      po odabiru Ugostitelja u kojem ili iz kojeg želite naručiti – stavite jela u svoju košaricu. Za svaku narudžbu možete dodati napomenu. Za pojedina jela možete odabrati dodatke po želji.

       Korak 2: Odabir plaćanja:

      odaberite karticu kojom želite platiti predmetnu narudžbu;

       Korak 3: Odgovor restorana:

      pričekajte odgovor Ugostitelja. Ukoliko Ugostitelj odbije Vašu narudžbu Vaša kartica neće biti terećena;

      ukoliko Ugostitelj potvrdi rezervaciju mjesta u njegovu objektu, takvu je rezervaciju moguće otkazati sukladno pravilima tog Ugostitelja koje je isti objavio. U načelu, rezervacija nije naplatna osim ukoliko Ugostitelj, sukladno svojim uvjetima, ne zahtjeva plaćanje određenog nepovratnog iznosa na ime takve rezervacije. Ukoliko Gost konzumira uslugu tog Ugostitelja, predmetni iznos se uračunava u cijenu konzumacije. Ukoliko pak Gost otkaže rezervaciju, predmetni iznos se ne vraća Gostu. Smatrat će se da je narudžba potvrđena i valjana u trenutku izdavanja Potvrde o rezervaciji i plaćenom depozitu za takvu rezervaciju (ako se takvo plaćanje traži);

      ukoliko Ugostitelj potvrdi naručenu dostavu hrane i/ili pića, kao i ukoliko je potvrđena narudžba hrane i/ili pića za konzumaciju u objektu Ugostitelja, takvu narudžbu je moguće otkazati sukladno odrebama Ugostitelja objavljenim na njegovom Eatsy Bitsy profilu i ovim Općim uvjetima poslovanja.

       narudžba se smatra potvrđenom i valjanom u trenutku izdavanja Potvrde o plaćanju narudžbe, i tog trenutka se ugovor o kupoprodaji ugostiteljske usluge smatra sklopljenim.

      Sve narudžbe, omiljeni Ugostitelji i zadani podaci za dostavu odnosno posjetu objektu Ugostitelja, bit će vidljivi na korisničkom profilu tog korisnika. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na EatsyBitsy.com može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa evidencijom Ugostitelja. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo. Davatelj Usluge će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi narudžba bila ispunjena u primjerenom roku. U slučaju da Ugostitelj nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Gosta i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s EatsyBitsy.com koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Davatelj Usluge otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

      Isporuku hrane i pića obavlja Ugostitelj. Ugostitelj je ovlašten kontaktirati naručitelja radi dodatne provjere narudžbe. Isto tako Ugostitelj je ovlašten obavijestiti Gosta i EatsyBitsy.com o izvanrednim razlozima nemogućnosti isporuke narudžbe odnosno ograničavanju naručene količine.

Cijene:

      Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje i utvrđuje ih Ugostitelj te prikazuje u okviru oglasa na EatsyBitsy.com Internet stranici. Cijena je utvrđena za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne, i izvan utjecaja Davatelja Usluge, i za njih se Davatelj Usluge unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

      Nikakav dodatni trošak ili naknada se ne naplaćuju za stavljanje narudžbi online. Cijena navedena na oglasu Ugostitelja je cijena koju Gost plaća.

       Davatelj Usluge će periodično, po svojoj odluci, odnosno uputi Ugostitelja, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Gostima ili će biti dostupni Gostima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, Davatelj Usluge neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Načini plaćanja

      EatsyBitsy.com osigurava cijenu za plaćanje karticama i/ili putem tzv. pre-paid kartice odnosno računa na. EatsyBitsy.com, a koji omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

      plaćanje kreditnim karticama jednokratno ili na rate (American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro;

      pre-paid plaćanje bilo putem tzv. ‘loyalty card’’ ili putem posebnog računa kreiranog za tog korisnika;

       EatsyBitsy.com svojim Kupcima omogućava pojednostavljeni proces plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Kada prilikom Kada prilikom prve kupnje Kupac unese podatke o svojoj kartici aktivira se proces u kojem će njegovi osobni podaci Kupca (adresa, broj kartice) biti pohranjeni kod Web Studio d.o.o., (WS Pay) pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica EatsyBitsy.comkoji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. EatsyBitsy.com ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci se aktiviraju od strane Web Studio d.o.o. samo kada Gost kod slijedeće kupnje to zatraži radi procesuiranja konkretne transakcije;

Gost uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka jednostavnim klikom na polje „Zapamti moje podatke“ unutar svog profila korisnika, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Web Studio  d.o.o. te će Gost prilikom slijedeće kupnje unositi podatke samostalno.

       U slučaju da Gost nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, ili ukoliko Gost nakon potvrđene narudžbe ne dođe u zakazano vrijeme u objekt Ugostitelja, smatrat će se da je Gost odustao od narudžbe/rezervacije, bez prava na povrat do tada uplaćenog iznosa na ime takve dostave odnosno narudžbe kao i obveze naknade štete koja je takvim postupanjem Gosta nastala

Ugostitelj i/ili Davatelju Usluga.

Ukoliko se takva situacija više puta ponovi s istim Gostom, EatsyBitsy.com i Ugostitelj su ovlašteni odbiti narudžbu takvog Gosta te će njegov korisnički profil bili uklonjen s EatsyBitsy.com platforme

Jezik

      Jezici komunikacije na Eatsy-Bitsy.com su hrvatski i/ili engleski jezik.

Reklamacije:

      Fotografija proizvoda/usluge prikazuju načelan izgled te način uporabe robe ili usluge kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa davatelj te usluge. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje Gostu, stoga Davatelj usluge preporuča da se detaljno pregleda sastav jela koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Eatsy-Bitsy.com prilikom izbora.

      Ukoliko je riječ o dostavi hrane na adresu Gosta, Gost je ovlašten odbiti primitak ukoliko je ambalaža oštećena te zatražiti od dostavljača da proizvod vrati Ugostitelju i o tome obavijestiti Davatelja usuge na customers@eatsy-bitsy.com U protivnom se smatra da je Gost preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom i bez primjedbi.

      Ukoliko pak Gost ima primjedbu na kvalitetu usluge Ugostitelja, takvu reklamaciju rješava direktno Ugostitelj sa Gostom.

      Ugovor(i) koje korisnici usluga Eatsy-Bitsy.com sklapaju s Davatelj Usluge jesu ugovori o korištenju Usluge informacijskog društva, a u sklopu koje je nastao Ugovor kupoprodaji proizvoda ili usluga koji su konzumirani isporukom robe ili usluge od strane Ugostitelja te izvršenim plaćanjem od strane Gosta. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio tih ugovora. Proizvodi koje restoran isporučuje temeljem narudžbe Eatsy-Bitsy.com spadaju u kategoriju proizvoda i usluga za koje je Zakonom o zaštiti potrošača isključeno pravo na jednostrani raskid ugovora jer se radi o lako pokvarljivoj robi odnosno robi kojoj brzo istječe rok uporabe (hrana, piće).

      Sve eventualne primjedbe vezane pak uz samu narudžbu ili plaćanje, odnosno bilo koji dio informacijske usluge koju pruža Davatelj, svaki korisnik može uputiti telefonski na naznačene brojeve telefona ili putem maila na customers@eatsy-bitsy.com. Eatsy-Bitsy.com  će potvrditi primitak takvog prigovora bez odgađanja, a odgovor sukladno važećim zakonskim odredbama o zaštiti potrošača, mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

       Sve eventualne primjedbe odnosno reklamacije vezane pak uz pruženu ugostiteljsku uslugu, nisu predmet djelatnosti Davatelja Usluge, te ih Gost i Ugostitelj rješavaju međusobno. Davatelj Usluge će poštivati njihovo sporazumno rješenje takve reklamacije, obzirom Davatelj Usluge nije nadležan za rješavanje takve reklamacije, a niti je na isto ovlašten.

Prava intelektualnog vlasništva:

      Bilo koji Korisnik Usluge neće samostalno ili pak putem ovlasti trećima, koristiti Eatsy-Bitsy.com znakove, trgovačko ime, žigove, naziv bilo kojeg proizvoda i/ili usluge koja je sastani dio programskog sadržaja internet stranice Eatsy-Bitsy.com, uključujući imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio, izvan opsega i svrhe određene ovim Općim uvjetima, kao i eventualnim oznakama i napomenama na Internet stranici Eatsy-Bitsy.com.

      Korisnik Usluge neće mijenjati bilo koji logo, oznaku proizvoda/usluge, fotografije, cijene, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju na Eatsy-Bitsy.com.

      Razumijevajući činjenicu da Davatelj Usluge ne stavlja podatke o Korisnicima Usluge na Eatsy-Bitsy.com stranice, to Davatelj Usluge ne snosi odgovarnost ukoliko podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Eatsy-Bitsy.com na customers@eatsy-bitsy.com.

      Eatsy-Bitsy.com  zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Eatsy-Bitsy.com ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

Povjerljivost i zaštita osobnih podataka:

      Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja prikupiti, pohraniti kao i obraditi tj. evaluirati sve podatke o Korisniku usluge i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima, i to isključivo u svrhu ispunjenja prava i obveza iz ovih Općih uvjeta, kao i uredna i zakonita pružanja usluge informacijskog društva.

      Sve podatke o korisnicima usluga Davatelj usluge će čuvati kao povjerljive.

      Smještaj i to d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Smještaj i to d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

      Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

      WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

Završne odredbe:

      Eventualna ništavost i/ili pobojnost neke od odredbi Općih uvjeta ne povlači za sobom ništavost istih ili pak ništavost pojedinačnih ugovora koji su temeljem ovih uvjeta sklapani. U tom slučaju, strane će nevaljanu odredbu zamijeniti valjanom, odnosno onom koja najbolje odgovara svrsi Ugovora o pružanju usluge informacijskog društva.

       Sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik Usluge pristaje da je bilo koji spor ilizahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom početka pružanja usluge informacijskog društva putem EatsyBitsy.com Internet stranice i mobilne aplikacije, te vrijede upravo sa sadržajem kako su iste objavljene na navedenoj Internet stranici.

U Dubrovniku, 12. siječnja 2018

 

 

Informacije o kolačićima

Definicija kolačića

Kako bismo Vam omogućili što bolje iskustvo korištenja naše  web stranice i mobilne aplikacije te optimizirali njihove funkcije, koristimo tzv. „kolačiće“ (eng. cookies). To su male tekstualne datoteke koje se pohranjenu na Vašem uređaju nakon zatvaranja web stranice ili aplikacije.

Kolačići omogućuju našoj web stranici ili aplikaciji povlačenje tih podataka iz Vašeg web preglednika svaki put kad ponovno posjetite stranicu ili aplikaciju, kako bi prepoznala Vaše pohranjene postavke (npr. preferirani jezik i sl.) te Vam pružila prilagođeno i bolje online iskustvo.

Kolačići u pravilu ne sadržavaju podatke za identifikaciju pojedinaca, već samo služe identifikaciji web preglednika za individualno određen uređaj.

Na svom web pregledniku možete pristupiti postavkama kolačića te saznati više informacija i eventualno ih izmijeniti, odnosno ograničiti njihovu uporabu, blokirati ih ili obrisati. Ako se odlučite na blokiranje kolačića, to može djelomično ograničiti izgled i kvalitetu uporabe naše mrežne stranice ili aplikacije.

Za daljnje informacije o prilagođavanju postavki kolačića, odaberite web preglednik koji koristite:

 

Postavke kolačića u Google Chrome browseru

Postavke kolačića u Firefox browseru

Postavke kolačića u Internet Explorer browseru

Postavke kolačića u Safari web i iOS

 

Kategorije kolačića

Privremeni kolačići (session cookies) pohranjuju se na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja web preglednika. Omogućuju web stranici da dobije privremene podatke, poput komentara.

Stalni kolačići (persistent cookies) ostaju u Vašem web pregledniku i nakon njegova zatvaranja, a obično imaju određeni duži rok isteka. EatsyBitsy koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Njima se pohranjuju podaci kao što su korisničko ime i zaporka.

Funkcionalni kolačići (functional cookies) omogućavaju bolje online iskustvo kada koristite našu web stranicu, pri čemu se ne prikupljaju niti spremaju podaci koji bi nam omogućili individualnu identifikaciju korisnika.

Izvedbeni kolačići (performance cookies) pomažu nam u razumijevanju kako naši korisnici koriste stranicu i aplikaciju, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja usluga koje Vam pružamo. Ovi kolačići također ne pohranjuju podatke o identitetu korisnika i koriste se u statističke svrhe.

Marketinški kolačići (targeting cookies) dio su našeg brižljivo odabrane i sustavno nadzirane suradnje s trećim stranama koje također skupljaju kolačiće prilikom Vašeg posjeta web stranici ili aplikaciji. Svrha ovih kolačića je personalizirano oglašavanje, odnosno prikazivanje sadržaja i usluga relevantnih isključivo za Vas, baziranih na Vašim dotadašnjim posjetima stranici i aplikaciji. Iako Vas ovi kolačići prate tijekom pregledavanja, ne mogu Vas identificirati. Ako se odlučite na blokiranje ovih kolačića, uvažit ćemo to te na Vas nećemo usmjeriti online oglašavanje o Vašim iskazanim interesima.

Ako općenito želite saznati više informacija o kolačićima i mogućnostima upravljanja njima, molimo posjetite www.allaboutcookies.org ili www.youronlinechoices.eu